ผู้บริหารสวนสัตว์นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายวันชัย สวาสุ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวสุกัญญา รัตนไตรศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นางสาวอุดมทรัพย์ บำรุงศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววนิดา แผลงปัญญา

หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ

นางเบญจวรรณ สื่อกลาง

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นายสรรพสิทธิ์ วันเปลี่ยนสี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายรติศักดิ์ เชืองเต็ม

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางสาววิรงรอง ช่างเพชร

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์