ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

24/04/2024 0039/2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) และตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสำนักกฎหมาย สำนักการเงินและทรัพย์สิน สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สำนักบริหารทุนมนุษย์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส
-  ตำแหน่ง : 0000 - นักบริหารระดับ 6 -7สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :

**สรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน**
1ตำแหน่ง
24/04/2024 0038/2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) และตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ สถาบันจัดการสวนสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์สงขลา
-  ตำแหน่ง : 0000 - นักบริหารระดับ 6 -7สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :

**สรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน**
1ตำแหน่ง
24/04/2024 0037/2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) และตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์ สำนักพัฒนาธุรกิจ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์ขอนแก่น
-  ตำแหน่ง : 0000 - นักบริหารระดับ 6 -7สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :

**สรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน**
1ตำแหน่ง
09/04/2024 0010/2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่4) ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4 (4-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางสัตวแพทย์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
1ตำแหน่ง
05/04/2024 0028/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ตำแหน่ง : 95 - วิศวกรโยธา 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง , เขียนแบบ AutoCAD, Microsoft Office ได้
- สามารถคำนวณราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้างได้
-  ตำแหน่ง : 104 - นักภูมิสารสนเทศ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายภูมิสารสนเทศ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปนิก อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปนิก หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, QGIS, ArcGIS
2ตำแหน่ง
04/04/2024 0026/2567
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
-  ตำแหน่ง : 1000 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบท.)สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
06/03/2024 0010/2567
รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 14 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตตราเงินเดือน : 10620
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีความสามารถใช้กล้องถ่ายภาพ DSL-R และกล้อง VDO ได้
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ให้กับสัตว์ได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานกี่ยวกับงานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1ตำแหน่ง