สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโอกาสแห่งความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษให้แก่ท่านผู้ที่รักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์

เพียงการสมัครเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมาย รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์และมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกด้วย

รายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต นั่นย่อมหมายถึง ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมดูแลชีวิตสัตว์ทั้งหลายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิทธิประโยชน์
 1. สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์และผู้ติดตาม มีสิทธิ์เข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง
 2. สมาชิกมีสิทธื์ขอวิทยากรนำชมได้ ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สโมสรฯ
 3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากร้านค้าในสวนสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ
 4. สมาชิกมีสิทธิ์ขอคำปรึกษาการเลี่ยงหรือพยาบาลสัตว์
 5. สามชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับสติ๊กเกอร์รถยนต์
 6. คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิและประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**** กรุณาแสดงบัตรสมาชิกควบคู่กับบัตรประชาชนทุกครั้ง
******บัตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

ประเภทสมาชิก และค่าสมาชิกของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Zoo Lover Society of Thailand)
 1. สมาชิกประเภทเยาวชน มีอายุต่ำ 18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 ต่อปี
 2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 18-55 ปี สามารถมีผู้ติดตาม 1 ท่าน ต่อวัน อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี
 3. สมาชิกประเภทครอบครัว สามารถมีผู้ติดตามได้ถึง 4 คน ต่อวัน พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท ต่อ 2 ปี
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการะคุณต่อองค์การสวนสัตว์และสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการสโมสรฯ ลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกพิเศษของสโมสรฯ
สถานที่สมัคร
 1. สำนักงานสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 2. สวนสัตว์ดุสิต กทม.
 3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 4. สวนสัตว์นครราชสีมา
 5. สวนสัตว์เชียงใหม่
 6. สวนสัตว์สงขลา
 7. สวนสัตว์อุบลราชธานี
 8. อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี
 9. โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
การสมัครเป็นสมาชิกสโมสร
 1. ท่านสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมาชิกพร้อมชำระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการสโมสรทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์
 2. สามารถสมัครเป็นของขวัญให้ผู้อื่นได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก พร้อมชำระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการสโมสทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์
 3. เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สโมสรจะออกบัตรสมาชิกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับชำระเงินแล้วไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บัตรมาชิกยังคงเป็นทรัพย์สินของสโมสรอยู่ตลอดไป
 4. การขอทำบัตรใหม่ในกรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
  • ห้นำบัตรชำรุดส่งคืนสโมสร เพื่อทำบัตรใหม่
  • บัตรสูญหายให้นำสำเนาบันทึกประจำวันที่แจ้งบัตรหายซึ่งรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นหลักฐาน เพื่อขอทำบัตรใหม่
  • ค่าบริการในการขอทำบัตรใหม่กณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทุกวัน เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดังต่อไปนี้
 1. สำนักงานสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์   71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 E-mail : thaizooclub@hotmail.com โทรศัพท์ 02-2826203 โทรสาร 02-2826203
 2. สวนสัตว์ดุสิต กทม. โทรศัพท์ 02-2812000 โทรสาร 02-2829245
 3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทรศัพท์ 038-31844 โทรสาร 038-318400
 4. สวนสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-221179 โทรสาร 053-222283
 5. สวนสัตว์นครราชสีมา โทรศัพท์ 083-3720404 โทรสาร 044-934531
 6. สวนสัตว์สงขลา โทรศัพท์ 074-598840 โทรสาร 074-598840
 7. สวนสัตว์อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-412256 โทรสาร 045-412256
 8. อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี โทรศัพท์ 086-4594192 โทรสาร 086-4556342
 9. โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-145070 โทรสาร 044-145071