วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์ ปี 2566

                    เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สัตว์ และท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ทันสมัย ชั้นนำในอาเซียน

 

พันธกิจ

                    1. การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดอย่างยั่งยืน

                    2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์และการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน

                    3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

                    4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์

                    5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย

 

ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร


                    "Zoogether" ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สวนสัตว์ไทย

 

ยุทธศาสตร์

                   ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย

                   ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์อย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน

                   ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการสร้างประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับผู้ใช้บริการทุกรูปแบบ

                   ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาธุรกิจให้ทันสมัยและสร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร                   

                   ยุทธศาสตร์ที่  5  การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโดยการใช้ระบบดิจิทัล

                   ยุทธศาสตร์ที่  6 การดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่