งูเห่าพ่นพิษสยาม/Siamese Spitting Cobra (Naja siamensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวใหญ่ สามารถพ่นพิษได้ไกลกว่า 2 เมตรเนื่องจากร่องพิษที่เขี้ยวนั้นเปิดที่ส่วนหน้าของเขี้ยว และมักอ้าปากเมื่อแผ่แม่เบี้ยเพื่อเตรียมพร้อมพ่นพิษ มีลำตัวค่อนข้างสั้นป้อมกว่างูเห่าไทย เป็นงูที่มีความผันแปรของสีสันมากที่สุด และมีความแตกต่างชัดเจน

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่ราบลุ่ม

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Elapidae

GENUS : Naja

SPECIES : siamensis

ขนาดและน้ำหนัก :

160 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560