งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว/Pope's Pit Viper (Trimeresurus popeiorum)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Viperidae

GENUS : Trimeresurus [Popeia]

SPECIES : popeiorum

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560